Compra de llibres

Abans de demanar qualsevol llibre o document, consulta el catàleg. Potser ja el tenim.

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Tipus d'usuari (obligatori)
 Professor Alumne Altre

Centre (obligatori)
 Facultat de Teologia de Catalunya Facultat de Filosofia de Catalunya Facultat Antoni Gaudí ISCREB Altre

Departament del centre

_____________________________________________________________________________________

Dades del document

Autor (obligatori)

Títol (obligatori)

Edició (obligatori)

ISBN/ISSN

Número d'exemplars

Desitja que consti aquest document en la llista de la bibliografia recomanada de la seva assignatura?
 Si No

Títol de la seva assignatura

Comentaris