Servei de reproducció de documents
Dades de contacte

Nom i cognoms*

Centre al que pertanys*
 Facultat de Teologia de Catalunya Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) ISCREB Universitat Ramon Llull Biblioteca Episcopal de Barcelona Altres

Telefon*

Correu electrònic* El qual rebreu una còpia d'aquest mail

Dades del document

Tipus de publicació*
 Llibre Revista Altres

Títol *

Autor *

Edició

Títol de la revista

Any/volum

Biblioteca on es troba el document *
 Biblioteca Episcopal de Barcelona Biblioteques de la Universitat Ramon Llull Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya REBIUN

Dades de la sol·licitud

Pàgines a reproduir *

Reproducció per *
 Fotocòpia PDF JPEG

Mitjà de tramesa del material *
 Recollir a la BPEB Correu electrònic

Mitjà de pagament *
 Al taulell de la BPEB Transferència bancària: La Caixa: ES25 2100 3291 9922 0014 7104

Pressupost
  No

Factura (obligatori)
En cas afirmatiu faciliteu les vostres dades de facturació
[radio* factura default:1 "Sí" "No"]

En cas que necessiteu factura, introduïu aquí les dades fiscals (les dades mínimes són: nom i cognoms o nom de l'empresa, adreça postal i DNI o NIF)

Finalitat *
En cas d'ús públic l'usuari es compromet a: Citar la procedència de la reproducció: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona; fer un sol ús per la finalitat declarada; lliurar 3 exemplars a la BPEB de l'obra suport; lliurar a la BPEB aquest formulari signat
 Ús per investigació Ús comercial o publicació

Observacions