Compra de llibres

Abans de demanar qualsevol llibre o document, consulta el catàleg. Potser ja el tenim.

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Tipus d'usuari (obligatori)
ProfessorAlumneAltre

Centre (obligatori)
Facultat de Teologia de CatalunyaFacultat de Filosofia de CatalunyaFacultat Antoni GaudíISCREBAltre

Departament del centre

_____________________________________________________________________________________

Dades del document

Autor (obligatori)

Títol (obligatori)

Edició (obligatori)

ISBN/ISSN

Número d'exemplars

Desitja que consti aquest document en la llista de la bibliografia recomanada de la seva assignatura?
SiNo

Títol de la seva assignatura

Comentaris