Envia’ns la teva sol·licitud per apadrinar llibres.

  Assumpte del teu missatge

  Dades personals

  Dades del document escollit per apadrinar

  Identificació del llibre (obligatori)

  Codi: Inc. 5 : Prima -tertia pars Summae fratris Anthonini de Florentia...Codi: Ms. 186 : Libro maggiore, 1635-1636, 1643 / Banco di NapoliCodi: Ms. 73 : Quinti Curtii Rufi historiarumCodi: Ms. 356 : Descripcion y planta del Reyno isla de Sizilia

  Informació sobre el pagament

  Escull el tipus d'aportació (obligatori)

  Aportació mínima: 30€Aportació de més de 30€Total del cost de la restauració

  Escull si vols que aparegui o no el teu nom (obligatori)

  Aportació anònimaAportació nominalAportació obsequi

  Escull la modalitat de pagament (obligatori)

  Xec nominalTransferènciaTargeta (aquest pagament es farà al taulell de la BPEB)En efectiu (aquest pagament es farà al taulell de la BPEB)


  En cas de xec:
  Fer-lo a nom de Seminari Conciliar de Barcelona i enviar-lo a la següent adreça:

  Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
  Diputació, 231
  08007 Barcelona

  i acompanyat d'una còpia del formulari o entregar-ho tot al taulell de la biblioteca.


  En cas de transferència:
  Fer-la a nom del Seminari Conciliar de Barcelona, al compte corrent ES25-2100-3291-9922-0014-7104 SWIFT: CAIXESBBXXX. Important: posar a concepte "Apadrina + nom del padrí o padrina + Codi del llibre".

  Un cop hagueu fet la transferència, cal que ens envieu el justificant de la mateixa. Podeu adjuntar un fitxer

  o enviar-nos un correu electrònic a: info@bibliotecaepiscopalbcn.org

  Us recordem que aquestes donacions són deduïbles a l'IRPF, segons els nous criteris establerts a la Llei 27/2014, d'I.S.


  Ens vols dir alguna cosa?

  Consentiment de gestió de Dades de Caràcter Personal

  De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA amb CIF R0800217B i domicili social en C/ DIPUTACIO, 231 08007 BARCELONA. En compliment amb la normativa vigent, SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecto del present contracte. Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es" o al telèfon 902877192. El SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@bibliotecaepiscopalbcn.org. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. En últim lloc, el SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA informa que amb l'acceptació del present document dona el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades.

  Accepto les condicions

  Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb la biblioteca a través del correu electrònic o al telèfon 934541607.

  Rebràs una còpia d'aquest formulari al teu correu.