Amb aquest formulari podeu demanar reproduccions amb finalitats exclusivament comercials del fons de la biblioteca. Envieu tants cops el formulari com imatges necessiteu. Et respondrem entre 24 i 48 hores laborables.
Incloure les dades fiscals necessàries per a l'elaboració de la factura.
Indiqueu amb quina finalitat comercial usareu les imatges.
Si la resposta anterior ha estat "Altres", si us plau, expliqueu breument de què es tracta.

Pagament

0,00 €
Recorda que no es procedirà a fer cap reproducció fins que no tinguem el justificant de pagament o l'ingrés fet al nostre compte corrent. Envieu justificant de transferència a reprografia@bibliotecaepiscopalbcn.org.
Click or drag a file to this area to upload.
Puja el justificant de pagament de la teva peticions, per enviar-lo amb el formulari.

Condicions i nota legal

L’entitat sol·licitant accepta i es compromet a complir les següents condicions:
1. Les imatges sol·licitades s’usaran exclusivament per aquesta finalitat, i en cap cas per a cap altra.
2. Tota nova edició o reutilització de les imatges comportarà un nou permís. Un permís de reproducció no és transferible.
3. El sol·licitant es compromet a citar de forma adequada i precisa la procedència de les imatges, segons la següent menció: "Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona”, seguida de la signatura i la pàgina del document d’on s’ha extret la imatge (p. ex.: Ms. 235, p. 27). Caldrà així mateix afegir una línia de crèdit amb la següent forma: © Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.
4. El sol·licitant enviarà dues còpies (en format digital i/o físic) de l’obra derivada on apareguin les imatges sol·licitades, que s’incorporaran als fons de la Biblioteca.
- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Seminari Conciliar de Barcelona, amb domicili al carrer de la Diputació nº 231, Barcelona, NIF R0800217B.
- FINALITAT: Gestionar la col·laboració amb la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona i mantenir el contacte.
- DRETS D'IMATGE: Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les imatges captades mitjançant fotografia i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, con la finalitat de publicar-les en la nostra pàgina web així com en les diferents xarxes socials o altres medis de comunicació.
- EXERCICI DE DRETS: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i no estar sotmès a decisions individuals automatitzades. Per exercir els anteriors drets pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades, dirigint-vos per escrit a dpd@seminaribarcelona.cat.
- MÉS INFORMACIÓ: www.seminaribarcelona.cat (AVÍS LEGAL)

Legal

© Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

Avís legal | Política de galetes de la UE